در انجیل متّی آمده است: ...ودر آن هنگام که عیسی در باغ زیتون نشسته بود شاگردانش به نزد او آمده وبا او خلوت کردند واز او سؤال نمودند: به ما بگو: در چه زمانی این امور تحقّق خواهد یافت وعلامت ونشانه آمدن تو وپایان عالم چیست؟"

{ کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متّی، اصحاح 24، ص 102، رقم 3. }
ونیز می‏خوانیم: "وزود است که خبر از جنگ‏هایی می‏شنوید... مبادا که فزع کنید زیرا وقوع آنها حتمی است".
{ انجیل متّی، 6/102/24}
ونیز آمده است: "وهنگامی که فرزند انسان در مجد وعظمتش می‏آید ودر حالی که ملائکه او را همراهی می‏کنند بر روی عرش عظمتش می‏نشیند وجمیع امتّ‏ها نزد او محشور خواهند شد...".
{ کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متّی، اصحاح 25، ص 107، رقم 34-31}
در انجیل لوقا آمده است: "فریسیّون از او سؤال نمودند: چه زمانی ملکوت خداوند می‏آید؟ او در جواب فرمود: ملکوت خدا غیرمترقّبه می‏آید". { انجیل لوقا، 20/252/17}
ونیز می‏خوانیم: "وهنگامی که خبر از جنگ‏ها وفتنه‏ها شنیدید فزع نکنید زیرا این امور باید در ابتدا تحقق یابد ولی این پایان عالم نیست. آن گاه به آنان فرمود: زود باشد که امتی بر امتی ومملکتی بر مملکتی قیام کند وزلزله‏های شدید وگرسنگی‏ها وقحطی‏ها در مکان‏های زیادی به وقوع پیوندد وزود است که امور خوفناک ونشانه‏های بزرگی حادث گردد".
{ انجیل لوقا، 11-9/265/21} 


Matthew has come in: ... And at that time that Jesus was sitting in the garden of olive disciples came to him and from cholera, he was quiet, he took questions: we say: When will the realization of affairs come you Vlamt Vnshanh Vpayan What is the universe? "

{Bible, New Testament, Matthew, Ashah 24, p. 102, figure 3. }
Venice read: "Vzvd the news you hear ... that the war lest Fz, because their occurrence is inevitable."
{Matthew, 6/102/24}
Venice concludes: "Vhngamy human child comes in and in Majd Vzmtsh while angels are accompanying him on the throne sits Zmtsh Vjmy nations will be gathered before Him ...".
{Bible, New Testament, Matthew, Ashah 25, p. 107, figure 34-31}
In Luke states: "Frysyvn he took questions: When God's kingdom comes? He said in response: unexpected kingdom of God comes." Luke {,} 20/252/17
Venice read: "The news of the war Vhngamy Vftnh Fz is not heard because the State must first be realized, but this is not the end of the world. Then they said: the nation is soon on the country Vmmlkty nation will rise Vgrsngy is intense Vzlzlh Vqhty in many places that occurred joins Vzvd Vnshanh dreadful affairs happen to be big. "
{, Luke 11-9/265/21}